Haberler

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

a-Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. 

b-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. 

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir. 

c-Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması veya sakatlanmasına sebebiyet verilmesi halinde , 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu' na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir. 

d-Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği 
Poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan bir olay sonucu Türkiye’nin iç suları, kara suları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan, deniz yetki alanlarında ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınma ve imha masrafları ile üçüncü şahısların yaralanması, sakat kalması veya ölümü ve/veya mal varlıklarına verdiği zarardan dolayı Sigortalıya düşen sorumluluğun poliçede yazılı limitlere kadar tazmin edilmesidir. (5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Tazmini Esaslarına Dair Kanunu uyarınca) 

e-Tehlikeli Maddeler 
Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, faaliyetleri sırasında, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilere üçüncü şahısların yaralanması, sakat kalması veya ölümü ve/veya mal varlıklarına verdiği zarardan dolayı Sigortalıya düşen sorumluluğun zorunlu sigortanın limitlerine kadar tazmin edilmesi. 

f-Tüpgaz 
Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) üçüncü kişilere üçüncü şahısların yaralanması, sakat kalması veya ölümü ve/veya mal varlıklarına verdiği zarardan dolayı Sigortalıya düşen sorumluluğun zorunlu sigortanın limitlerine kadar tazmin edilmesidir.